ART. 1 | DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Slotenmakergerard: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden. (Image@Service B.V., Paulus Potterlaan 8 2902GP Capelle aan den IJssel. 085-0043973, [email protected]. KvK: 81880561)

Klant: de wederpartij van Slotenmakergerard oftewel een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Tevens een bedrijf of instantie, dan wel een opdrachtgever, of een partij die handelt namens de eindgebruiker, of de eindgebruiker van de geleverde materialen en/of diensten zelf.

De term klant heeft eveneens betrekking op diegene die door ondertekening van een factuur, werkbon of opdrachtbevestiging, het digitaal opdracht verstrekken tot werkzaamheden of het leveren van materialen of diensten verantwoordelijk is voor betaling en door ondertekening van werkbonnen, facturen of opdrachtbevestiging of het verstrekken van opdracht via digitale media akkoord gaat met deze leveringsvoorwaarden en verantwoordelijkheid erkent en draagt voor tijdige betaling, ook wanneer de opdracht verstrekt wordt namens derden.

ART. 2 | TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Slotenmakergerard en een klant of opdrachtgever die handelt namens een klant (of eindgebruiker) voor zover van deze voorwaarden niet door een der partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Koopcondities en voorwaarden van klant of derden worden niet erkend, voorzover niet van tevoren schriftelijk overlegd en/of door Slotenmakergerard uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard.

ART. 3 | OFFERTES, ORDERS & OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle door Slotenmakergerard gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of omstandigheden, bijvoorbeeld het onverwacht veranderen van prijzen van materialen, goederen of diensten van leveranciers of derden waarover Slotenmakergerard geen controle heeft.

3.2 Prijzen in aanbiedingen en offertes van Slotenmakergerard zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk vermeld. Voor extra werkzaamheden die niet genoemd zijn in de ondertekende offerte, geldt een meerprijs.

3.3 Slotenmakergerard kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat een aangesloten slotenmaker van Slotenmakergerard een aanvang maakt met het uitvoeren van een opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Slotenmakergerard alleen wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

3.5 Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient hij Slotenmakergerard hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de opdrachtgever nalaat Slotenmakergerard op de hoogte te stellen van het opdracht geven aan anderen en alsnog werkzaamheden zijn verricht door Slotenmakergerard, (bijvoorbeeld wanneer een monteur van Slotenmakergerard tevergeefs voorrijdt of niet retourneerbare materialen of goederen worden ingekocht), dan draagt de klant verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten.

3.6 Slotenmakergerard behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.7 Overeenkomsten m.b.t. opdrachten, werkzaamheden, diensten en/of bestelde materialen/goederen zijn reeds bindend na een telefonische afspraak, tenzij de klant uitdrukkelijk alleen om informatie vraagt.

3.8 Wanneer een aangesloten slotenmaker van Slotenmakergerard een klant bezoekt voor het monteren van goederen of het uitbrengen van advies worden voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk van tevoren vermeld.

ART. 4 | AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Slotenmakergerard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage van producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van klant zich bevindt. Ook voor Slotenmakergerard of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van klant, sluit Slotenmakergerard uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan.

Klant verplicht zich vooraf Slotenmakergerard volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Slotenmakergerard vrijwaart klant uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Slotenmakergerard ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

6.21 Slotenmakergerard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade of letsel aan eigendommen of zaken van partijen niet behorende tot de partijen genoemd in deze leveringsvoorwaarden, en voortvloeiende uit het niet deugdelijk functioneren van door Slotenmakergerard geleverde materialen, goederen of diensten, tenzij redelijkerwijs kan worden aangetoond dat zulks het gevolg is van grove nalatigheid van Slotenmakergerard, of tenzij redelijkerwijs aantoonbaar is dat Slotenmakergerard op de hoogte was van het gebrek en verantwoordelijk was voor het verhelpen ervan.

Noch is Slotenmakergerard verantwoordelijk voor het niet deugdelijk functioneren of falen van materialen, goederen of diensten buiten de garantieperiode.

De klant draagt in alle gevallen verantwoordelijkheid om Slotenmakergerard op de hoogte te stellen van het niet goed functioneren van materialen of goederen, en Slotenmakergerard de mogelijkheid te bieden reparaties uit te voeren of wijzigingen, binnen de termen van de opdracht of overeenkomst, om eventuele problemen te voorkomen. Wanneer de klant Slotenmakergerard hiervan niet nadrukkelijk op de hoogte heeft gesteld, wanneer dat redelijkerwijs verwacht mag worden, dan is Slotenmakergerard gevrijwaard van alle mogelijke vervolging voor schade of vervolgschade voortvloeiende uit gebreken aan materialen en/of goederen of naderhand blijkende (verborgen) gebreken of problemen.

6.22 Slotenmakergerard maakt voor haar opdrachten gebruik van ondergeschikten. Deze lokale slotenmakers krijgen opdrachten doorgegeven om werkzaamheden uit te voeren bij u. Deze slotenmakers hanteren eigen prijzen. Tijdens de opdracht van deze ondergeschikten is er sprake van een overeenkomst tussen u en de lokale slotenmaker. Deze ondergeschikten zullen dit van tevoren aangeven. Voor aansprakelijkheid dient u zich te richten deze plaatselijke slotenmaker. De gegevens van deze slotenmaker dienen vermeld te staan op de factuur.